HNVLXX

HNVLXX

V3.4.0 Fix
  • Thêm Nhãn Label Và Tối Ưu
  • Thay Đổi Embed
  • Fix Lỗi Reporter và một số lỗi khác