HNPlugins

HNPlugins

V3.5.5 - Bản Leech Tạm
 • Fix Đạo Diễn , Diễn Viên
 • Fix Cập Nhật Mới Ophim , NguonC, KKPhim
 • Thêm Cập Nhật Trạng Thái
V4.0.0 - Cập Nhật 
 • Cấu Trúc Leech Mới
 • Api Mới Nhanh Hơn
 • Thêm Auto Leech Theo Item
 • Hiện Tại Có 4 Nguồn :  ChillHay, Ophim, KKPhim , Nguonc
 • Tự Động Gộp Server
 • Thêm Chế  Độ Hiển Thị Các Server Đã Leech
 • Thêm Chế Độ Tìm Kiếm Phim
 • Và một Số Thay Đổi Khác
V4.0.1 - Cập Nhật 
 • Thêm Cập Nhật Phim Hàng Ngày
 • Thêm Leech Toàn Bộ Phim
 • Fix Lỗi Css Tràn
 • và một số lỗi nhỏ khác